Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Disclaimer & Privacystatement

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en dit privacystatement.

Waar in dit document Eigenhuis Schilderplan vermeldt staat, bedoelen wij Eigenhuis Schilderplan, Dyno Voorthuizen B.V., Plancius B.V., De Nooij Schilders B.V. en alle handelsnamen die onder deze bv.’s hangen.

Persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn legt Eigenhuis Schilderplan persoonsgegevens van haar klanten vast. Deze hebben wij nodig om een goede aanbieding voor u op te kunnen stellen.

Uw persoonsgegevens zijn voor u op verzoek inzichtelijk zoals ze bij ons geregistreerd staan. Als er volgens u wijzigingen aangebracht moeten worden in uw gegevens is dat natuurlijk mogelijk. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen kunt u een mail sturen naar info@eigenhuisschilderplan.nl. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.

De disclaimer en het privacystatement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Eigenhuis Schilderplan waaronder de uitingen via:

 • Alle websites van Eigenhuis Schilderplan
 • De app “schilderprijs” van Eigenhuis Schilderplan
 • Het mobiele gebruik op de website van Eigenhuis Schilderplan
 • Alle social media uitingen van Eigenhuis Schilderplan
 • Alle verstuurde e-mails van Eigenhuis Schilderplan
 • Alle documenten gemaakt door Eigenhuis Schilderplan

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Eigenhuis Schilderplan zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Eigenhuis Schilderplan garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Eigenhuis Schilderplan wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Op de website van Eigenhuis Schilderplan kan een prijsindicatie aangevraagd worden. Deze prijsindicatie is gebaseerd op de door u ingevoerde gegevens en diverse berekeningen. De prijsindicatie is een indicatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Voor de berekeningen of de uitkomst hiervan aanvaarden we dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Op de website van Eigenhuis Schilderplan staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Eigenhuis Schilderplan niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Eigenhuis Schilderplan. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eigenhuis Schilderplan. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement

Eigenhuis Schilderplan heeft bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten hoog in het vaandel staan. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Eigenhuis Schilderplan houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden verwerking

De verkregen persoonsgegevens zal Eigenhuis Schilderplan uitsluitend gebruiken voor:

 • Het contact leggen met de klant
 • Het maken van een aanbieding
 • voor het verrichten van de aangeboden diensten
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Eigenhuis Schilderplan
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Eigenhuis Schilderplan
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Eigenhuis Schilderplan
 • het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens gebeurd alleen voor zover u Eigenhuis Schilderplan daarvoor toestemming heeft gegeven.

De app

Via de app “schilderprijs” kunt u een offerte aanvragen en gelden dezelfde disclaimer en hetzelfde privacystatement als voor de website.

Eigenhuis SchilderScan

De Eigenhuis SchilderScan wordt geheel vrijblijvend beschikbaar gesteld door Eigenhuis Schilderplan. De scan wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Voor de gevolgen van een eventuele fout of onvolledigheid is Eigenhuis Schilderplan niet aansprakelijk. Dat geldt ook voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze scan. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze scan behoren toe aan Eigenhuis Schilderplan. Niets van de inhoud van deze publicatie mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Eigenhuis Schilderplan openbaar gemaakt worden. Eigenhuis Schilderplan is een merk van Plancius B.V.

Clickgedrag en cookies

Op de website van Eigenhuis Schilderplan worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Op onze website maken wij gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de surfer vastleggen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. We kunnen zo de dienstverlening verbeteren.

Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Formulieren en reacties

Wij vragen gegevens om contact met klanten te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld als u een indicatieprijs aanvraagt, maar ook voor het doorgeven van uw gegevens als die gewijzigd zijn. Als u op onze website een reactie geeft op een blog, dan behoudt Eigenhuis Schilderplan zich het recht voor om uw bijdrage van de site te halen.

Eigenhuis Schilderplan en andere websites

Op de site van Eigenhuis Schilderplan treft u een aantal links aan naar andere websites. Eigenhuis Schilderplan kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Internet en e-mail

De afwikkeling van sommige diensten gaat grotendeels via internet en e-mail. Door opdrachten aan derden via Eigenhuis Schilderplan te verstrekken gaat u akkoord met het feit dat correspondentie met u zoveel mogelijk via e-mail plaatsvindt. En uw gegevens met deelnemende partijen worden gedeeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eigenhuisschilderplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen

Deze disclaimer en dit privacystatement kunnen worden gewijzigd, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Eigenhuis Schilderplan kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze disclaimer en dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer en dit privacystatement, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer en het privacystatement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer en dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Eigenhuis Schilderplan.

Algemene Consumenten Voorwaarden

Eigenhuis Schilderplan

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland

ARTIKEL 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:         

 • Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf aan wie de opdrachtnemer een aanbieding heeft gedaan of die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.
 • Opdrachtnemer: Plancius B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08135068, ook handelend onder de naam Eigenhuis Schilderplan en Schilder Onderhoudsplan en de door de opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk ingeschakelde derde(n).
 • Werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten en te gebruiken materieel.
 • Woningabonnement Stichting Beheer Derdengelden en Stichting Beheer Derdengelden eigenhuis-schilderplan: De stichting die zorgdraagt voor het beheer van derdengelden (en die de gelden die zij van opdrachtgevers ten behoeve van de opdrachtnemer en of ingeschakelde derde(n) ontvangt, voldoet aan de opdrachtnemer en of ingeschakelde derde(n) zodra het werk is uitgevoerd).
 • Prijsvorming is gebaseerd op, de door opdrachtgever volledig ingevulde aanvraag via de website, zichtbare te schilderen onderdelen op de door opdrachtgever aangeleverde foto’s en eventuele aangeleverde aanvullende schriftelijke informatie bij de aanvraag. Bij niet volledig aangeleverde informatie, onduidelijkheden of uitsluitingen en kan dit een prijsverhoging met zich meebrengen (zie artikel 7.2 Meerwerk).

ARTIKEL 2

Werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de opdrachtnemer gedaan aan of aangegaan met de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken.

ARTIKEL 3

Aanbod    

 • Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 • Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en de prijsvorming is vanaf die datum vierentwintig dagen geldig.
 • Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en een inclusief en exclusief formulier die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 • Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvormingsmethode: aanneming, richtprijs of regie.
 1. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
 2. Bij de prijsvormingsmethode ‘richtprijs” doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
 3. Bij de prijsvormingsmethode “regie’ doet de opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
  • Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
  • Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden en/of kunnen gelezen en/of gedownload worden op www.eigenhuisschilderplan.nl

ARTIKEL 4

Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door middel van schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtgever zonder schriftelijke aanvaarding van het aanbod de opdrachtnemer een aanvang laat maken met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de opdrachtgever geacht het aanbod conform de offerte te hebben aanvaard.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 5

Verplichtingen van de opdrachtnemer

 • Als binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen is, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer zal zich inspannen om zorg te dragen voor uitvoering binnen de overeengekomen termijnen. Indien desondanks sprake is van overschrijding van de uitvoeringstermijn, dan zal aan de opdrachtnemer een redelijke termijn worden gegund om de werkzaamheden alsnog na te komen.
 • De opdrachtnemer zal het overeengekomen werk goed en deugdelijk uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
 • De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevolgen van onvoorziene wijzigingen in de voorschriften tussen datum van het aanbod en de datum van aanvang m.b.t. de uitvoering van het werk zullen worden verrekend. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de opdrachtnemer de opdrachtgever van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de opdrachtgever en opdrachtnemer de gelegenheid heeft gekregen in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6

Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
 • De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde aansluitmogelijkheden en leveringen van elektriciteit, gas en water en sanitaire voorzieningen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt en dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor ondeugdelijk werk en gevolgschade. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

ARTIKEL 7

Meerwerk

 • In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen en/of veranderingen in het overeengekomen werk kan de opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. Opdrachtnemer zal de hieruit voortkomende prijsverhoging na overleg doorrekenen aan opdrachtgever.
 • Indien het meerwerk bestaat uit schilderwerk dat niet volledig in de aanvraag naar voren is gekomen (d.m.v. foto’s en toegevoegde extra informatie), dan is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer bij de eerste telefonische opname en/of opname ter plekke van het te schilderen object of tijdens het uitvoeren van de nulbeurt en/of een controle- of onderhoudsbeurt te wijzen op een eventuele bijkomende schilderwerk en/of andere relevante werkzaamheden, gebreken of aanpassingen. In overleg met de opdrachtnemer dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat alle benodigde gegevens t.b.v. de uitvoering van het werk volledig in kaart gebracht worden.
 • Het meerwerk zal rechtstreeks door de opdrachtnemer worden gefactureerd aan de opdrachtgever en dient aan de opdrachtnemer te worden voldaan zonder tussenkomst van de Stichting Derdengelden, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 8

Beëindiging van de overeenkomst

 • De overeenkomst kan door de opdrachtnemer en de opdrachtgever op elk moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand in geval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden in geval de opdrachtgever een vereniging van eigenaren is. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • In geval van beëindiging van de overeenkomst door tussentijdse opzegging door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer zal de opdrachtnemer de opdrachtgever een eind afrekening sturen met daarbij het verschil tussen de kosten verminderd met de reeds door de opdrachtgever betaalde termijnbedragen, waaruit blijkt welk bedrag de opdrachtgever per saldo nog aan de opdrachtnemer verschuldigd is. dan wel per saldo nog van de opdrachtnemer tegoed heeft. Partijen zullen conform genoemde berekening met elkaar afrekenen binnen een termijn van 14 dagen.
 • Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend (dit wordt ingeschat door opdrachtnemer) en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 • Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.
 • In het geval dat de woning waarop de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever betrekking heeft wordt verkocht, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarover onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Het is mogelijk de overeenkomst over te dragen aan de nieuwe eigenaar van de woning, e.e.a. na beoordeling door de opdrachtnemer. In de overige gevallen zal de overeenkomst eindigen met ingang van de eerste van de maand, volgende op de maand waarin de eigendom van de woning is overgedragen. Afrekening vindt in dat geval plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2.
 • Ontbinding van de overeenkomst. Alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn direct en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar, in het geval:
 • van faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever,
 • de opdrachtgever in verzuim is en/of niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • In de genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de opdrachtgever de hierdoor door de opdrachtnemer geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan de opdrachtnemer toekomende rechten.

ARTIKEL 9

Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. De hoogte van de aansprakelijkheid en het daaruit voort komende schadebedrag en uitkering zal nooit boven het overeengekomen bedrag van de daar toe uitgevoerde werkzaamheden mogen uit komen (zal dus gemaximaliseerd zijn op uitvoer werkzaamheden die er voor dat jaar gepland staan en zullen nooit hoger mogen zijn).
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van de opdrachtgever of binnen diens risicosfeer valt. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zullen verhaald worden op de opdrachtgever.
 • In geval de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig ter zake heeft gewaarschuwd en de opdrachtgever desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
 • Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in artikel 6.4 of door andere aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, moet de voor de opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
 • De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor de opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de opdrachtgever hierop te wijzen.
 • In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, is deze nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan het overeengekomen jaarbedrag van de opdracht in dat specifieke jaar. In geval de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd minus eigen risico.

ARTIKEL 10

Oplevering

 • Indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk aanvaardt of goedkeurt, wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 • Indien de opdrachtgever het werk niet binnen een termijn van vijf dagen na kennisgeving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt of onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
 • De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan bestaan uit een schriftelijke mededeling dan wel uit het toezenden van een eindfactuur.
 • De opdrachtgever wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard indien de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 • Indien partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt vooraf door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever meegedeeld of het werk op deze datum klaar is om te worden opgeleverd. De opdrachtgever dient op die datum het werk te keuren en aan te geven of het werk al dan niet onder voorbehoud wordt aanvaard dan wel onder aanwijzing van de gebreken wordt geweigerd.
 • Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen. wordt het werk opgeleverd op of omstreeks deze datum, overeenkomstig de in dit artikel aangegeven wijze.

ARTIKEL 11

Gebreken en klachttermijnen

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld binnen bekwame tijd (als bedoeld in artikel 6:89 B.W.) nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.
 • Als een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer het gebrek zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk herstellen.
 • Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd of redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn.
 • Elke vordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt, indien zij niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar is gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

ARTIKEL 12

Zekerheid

 • De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
 • Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken en op te schorten tot er duidelijkheid is. Alle hiermee gemoeide kosten mogen worden toegerekend aan opdrachtgever.

ARTIKEL 13

Prijs

 • De prijs zal indien van toepassing (zie artikel 13.2) jaarlijks op 1 januari worden gecorrigeerd op basis van het gewogen gemiddelde van de loon- en materiaalkostenindices Schilders gepubliceerd door Stichting Uitgeversregelingen SAG, tenzij een correctie zal leiden tot de vaststelling van een lagere prijs.
 • De prijs zal kunnen worden gecorrigeerd indien:
 • opdrachtnemer niet volledig alle gegevens en/of duidelijke foto’s heeft aangeleverd via de website, met daarop zichtbaar alle te behandelen onderdelen en/of beperkingen m.b.t. bereikbaarheid en/of andere omstandigheden,
 • zich onvoorziene omstandigheden voordoen op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet verwacht mag worden de overeengekomen prijs te handhaven;
 • een wijziging van door de Nederlandse of buitenlandse overheid opgelegde belastingen of heffingen, alsmede gewijzigde regelgeving rondom ARBO (arbeidsomstandigheden wetgeving) en milieuaspecten, natuurrampen een prijsstijging tot gevolg heeft,
 • na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen aan de woning worden aangebracht of verlangd, waardoor aanvullende werkzaamheden nodig zijn of kleurwijzigingen worden verlangd waaraan extra kosten zijn verbonden (zie artikel 7).

ARTIKEL 14

Betalingsverplichtingen

 • De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te betalen prijs dient, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, maandelijks middels automatische incasso zonder inhouding of korting aan de opdrachtnemer te worden voldaan op de bankrekening van Woningabonnement Stichting Beheer Derdengelden of Stichting Beheer Derdengelden eigenhuis-schilderplan.

      Bij niet tijdige en/of onvolledige  

      betaling is de opdrachtgever zonder

      ingebrekestelling in verzuim.

 • Indien de opdrachtgever niet betaalt middels een automatische incasso, dan wel niet via Woningabonnement Stichting Beheer Derdengelden of Stichting Beheer Derdengelden eigenhuis-schilderplan, dan dient betaling zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling is de opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
 • Bij niet tijdige eis of onvolledige betaling door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, en de daarmee gemoeide kosten door te rekenen aan opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt vanwege een klacht of vermeend gebrek, is hij slechts gerechtigd het bedrag in te houden dat betrekking heeft op het betwiste gedeelte.
 • Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd om de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.
 • De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 excl. BTW.
 • Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende (buiten)gerechtelijke kosten. Daarna komen de betalingen in mindering op de hoofdsom.

ARTIKEL 15

Eigendoms- en auteursrechten

 • De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen, omschrijvingen, tekeningen, begrotingen, calculaties en dergelijke blijven haar eigendom.
 • Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 16

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De opdrachtnemer zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.
 • Indien de opdrachtgever niet met de gewijzigde algemene voorwaarden kan instemmen, hebben partijen het recht de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel.

ARTIKEL 17

Garantie

 • Opdrachtnemer garandeert de opdrachtgever dat het verfsysteem geen alarmerende gebreken zal vertonen. Onder alarmerende gebreken wordt verstaan: dusdanig afbladderen, barsten, onthechten of verweren dat de beschermende werking van het systeem wordt tenietgedaan. Indien het binnenonderhoud en/of binnenschilderwerk geen deel uitmaakt van de overeenkomst met de opdrachtnemer is de opdrachtgever verplicht om dat zodanig uit te voeren dat geen houtrot van binnen uit kan ontstaan. De opdrachtnemer zal door de opdrachtgever terecht en tijdig jegens haar gedane garantie-aanspraken in beginsel honoreren door de noodzakelijke herstelwerkzaamheden op haar kosten zo spoedig mogelijk uit te (doen) voeren, op houtrotreparaties geven wij geen garantie.
 • De garantie als bedoeld in 17.1 heeft een looptijd gelijk aan de duur van de overeenkomst met de opdrachtnemer, te rekenen vanaf de datum waarop de nulbeurt is voltooid of – als geen nulbeurt wordt uitgevoerd -vanaf de datum dat het eerste maandbedrag is voldaan, tenzij anders in de eventueel meegeleverde inclusief exclusief formulier, vermeld in de offerte of een bijgeleverde mail naar opdrachtgever of bijgevoegde documenten (fabrieks- en applicatiegarantie) is vermeld.
 • Indien het onderdeel dat gebreken vertoont na het tijdstip van levering is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het kennelijk was bestemd, of anderszins onjuist is behandeld of onderhouden (minimaal 1 maal per kalenderjaar volgens voorschrift van verfproducent is gereinigd), vervalt elke aanspraak op garantie. Aantasting van in dit artikel 17 genoemde materialen en producten door externe invloeden van chemische, fysische en/of mechanische aard, waarin tevens begrepen de directe of indirecte gevolgen van wind of storm met een door het K.N.M.I. geregistreerde windsnelheid van meer dan 20 meter per seconde (tenzij anders vermeld) vallen buiten de garantie. Gevolgen van mechanische invloeden, verborgen bouwkundige gebreken, veranderingen in de agressiviteit van het milieu, brand, oorlog, oproer, molest, natuur rampen en voorts in het algemeen gevolgen van overmacht vallen buiten de garantie.
 • Alle garantieverplichtingen vervallen indien de opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in artikel 14. Tenzij de opdrachtgever zich kan beroepen op een wettelijk recht tot opschorting van betaling.

ARTIKEL 18

Geschillenbeslechting

 • Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten zullen, onverminderd het bepaalde in artikel 18.2, worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is en de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, dan heeft de opdrachtgever het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, schriftelijk te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 • Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is kunnen geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten, zowel door de opdrachtgever als door opdrachtnemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schilders-, glaszetters- en stukadoorsbedrijven, Surinamestraat 24, 2585 DI Den Haag.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever eerst zijn klacht aan opdrachtnemer heeft voorgelegd.
 • Uiterlijk twee maanden nadat de klacht aan de opdrachtnemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 • Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is opdrachtnemer aan deze keuze gebonden. Indien opdrachtnemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet zij de opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of de opdrachtgever daarmee akkoord gaat. Opdrachtnemer dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn.

ARTIKEL 19

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Meer informatie? www.eigenhuisschilderplan.nl­­ of bel ons 0342 444 110